شرایط کسب امتیاز

در حال حاضر روش کسب امتیاز، استفاده از خدمات مجموعه نیلوفر آبی می باشد.
شما با هر بار استفاده از خدمات، متناسب با زمان استفاده، امتیاز کسب خواهید کرد.
امتیاز استفاده از خدمات، برابر با زمان استفاده به دقیقه ضرب در عدد 10 می باشد.
به عنوان مثال اگر از خدمات ماساژ 90 دقیقه ای استفاده نمایید، 900 امتیاز برای شما منظور می شود.
درصورتی که بلیط هدیه تهیه نمایید، امتیاز استفاده به فردی تعلق می گیرد که از آن بلیط استفاده می کند ولی برای فردی که بلیط را خریداری کرده است، 10% امتیاز استفاده از خدمات لحاظ می شود.
به عنوان مثال اگر یک بلیط هدیه 60 دقیقه ای خریداری کنید بعد از استفاده 600 امتیاز به فرد استفاده کننده و 60 امتیاز به خریدار تعلق می گیرد(فقط درصورتی 10 درصد امتیاز به خریدار تعلق میگیرد که فرد خریدار و فرد استفاده کنند، دو میهمان جدا از هم باشند)
امتیازاتی که کسب می کنید به مدت دو سال معتبر بوده و در صورت عدم استفاده پس از دو سال صفر خواهد شد.

شرایط عضویت در باشگاه

سطح کلاسیک :

حداقل امتیاز لازم برای عضویت در سطح کلاسیک باشگاه، کسب امتیاز 1500 می باشد.

سطح نقره ای :

حداقل امتیاز لازم برای ارتقا به سطح نقره ای باشگاه، کسب امتیاز 12000 می باشد.

سطح طلایی :

حداقل امتیاز لازم برای ارتقا به سطح طلایی باشگاه، کسب امتیاز 35000 می باشد.

مزایای عضویت در باشگاه

اعضای کلاسیک نیلوفر آبی با هر بار مراجعه و استفاده از خدمات، 5 درصد رقم پرداختی را به صورت اعتبار دریافت می کنند و می توانند در خرید بعدی از آن استفاده کنند.
اعضای نقره ای نیلوفر آبی با هر بار مراجعه و استفاده از خدمات، 8 درصد رقم پرداختی را به صورت اعتبار دریافت می کنند و می توانند در خرید بعدی از آن استفاده کنند.
اعضای طلایی نیلوفر آبی با هر بار مراجعه و استفاده از خدمات، 15 درصد رقم پرداختی را به صورت اعتبار دریافت می کنند و می توانند در خرید بعدی از آن استفاده کنند.
اعتبار هایی که به حساب کاربری اعضا واریز می شود به مدت 6 ماه معتبر بوده و بعد از 6 ماه از زمان دریافت آن قابل استفاده نمی باشد.

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی برگردانید